Soom, Luk van / Wharfinger / 2004

Hanzeland, Hanzeplein

In Luk van Soom (Rijckevorsel, 1956) schuilt iets van de universele mens. Hij kan wegdromen bij de renaissancistische idealen van Leonardo da Vinci en Michelangelo. Kruisbestuivingen met andere artistieke disciplines zijn hem dierbaar.

Voor een ziekenhuis in het Belgische Brasschaat ontwierp hij een infobalie en een trap. Uitstapjes naar de literaire wereld van Shakespeare, Kafka en Antoine de Saint-Exupéry zijn hem even lief als de verbeelding van de man van Atlantis en diens epigonen, alter ego’s en klonen.

De thematiek van Atlantis verleidt hem tot transformaties, metamorfosen en metaforen.

Kademeester

In het oeuvre van Luk van Soom krijgt de beeldspraak extra dimensies. Zo laat hij de Zwolse kademeester oprijzen vanuit het water. De sporen van de zee kleven aan diens lichaam.

Maar ook het huidige tijdsgewricht, waarin genetische manipulatie gewoon geworden is, laat zichtbare sporen na in de wonderbaarlijke verschijning van de man die (evenals de aarde waaraan hij ontsproten is) voor eenderde uit vaste grond en voor tweederde uit water bestaat.

Omdat het bewoonde landoppervlak in de toekomst schaarser wordt, zullen we op den duur naar het water terugkeren.

Waterpeil

Als gevolg daarvan zal een deel van de bevolking muteren naar visachtige wezens. De opwarming van onze planeet en het stijgende waterpeil vormen praktische problemen voor de wereld in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder.

Daarom vult Wharfinger stiekem het waterpeil van Zwolle bij, zodat Atlantis in zicht komt. Wellicht ten overvloede onderstreept het beeld van Luk van Soom zijn fascinatie voor de elementen vuur, water, planeten (sterren) en wolken.

Beeldtaal

Wharfinger is in alle opzichten kenmerkend voor zijn ideeënwereld, werkwijze en beeldtaal. Gedachten over het heelal wakkeren de fantasie van de kunstenaar evenzeer aan als zijn behoefte om een volstrekt eigen en uniek universum te creëren, dat bevolkt wordt door meesterlijke zonderlingen, buitengewone vreemdelingen, vindingrijke dromers en ander rebels gespuis en eigengereid adderengebroed dat zich overgeeft aan ongerijmde handelingen.

Belgische traditie

Strikt genomen past het werk van Luk van Soom perfect in de Belgische traditie die gekenmerkt wordt door ver­vreem­ding, lichtvoetigheid en absurdistische accen­ten (denk aan: Ensor, Magritte en Delvaux).

Hij onderstreept dat hij kunst uiterst serieus neemt maar tegelijkertijd onbevangen kijkt naar de wereld waaruit hij zijn inspi­ratie put. Op onge­dwongen en speelse wijze maakt de kunstenaar duide­lijk dat hij een non-conformisti­sche visie op de werke­lijk­heid prefe­reert.